Obecní knihovna Matějov


Knihovní řád

Knihovní řád Obecní knihovny v Matějově
I.
Všeobecná ustanovení

1. Obecní knihovna v Matějově (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaném knihovním fondu.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4. Obcí schválené poplatky (sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále je ceník), který je přílohou knihovního řádu.

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

6. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště.

7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Čtenářem knihovny se mohou stát:
1. občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
2. děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců
3. cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu
4. právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb.
-
Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz.

10. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.


II.
Výpůjční řád

1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

2. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

3. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc a u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
.

4. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

5. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buï zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

6. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.


7. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

8. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

9. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet zdarma.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2002.

3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.


IV.
Přílohy knihovního řádu

1. Půjčovní doba
2. Ceník služeb a sankcí
3. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů

Příloha 1
Knihovní řád Obecní knihovny v Matějově

Půjčovní doba


Pondělí………………………………….

Úterý 18:00 – 19:00 ……………………

Středa…………………………………...

Čtvrtek…………………………………..

Pátek…………………………………….

Sobota…………………………………...

Neděle…………………………………...Příloha 2
Knihovní řád Obecní knihovny v Matějově

Ceník služeb a sankcí

1. Registrační poplatek
Zdarma

2. Meziknihovní výpůjční služba
Odeslání žádanky (poštovné)

3. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
Cena knihy
Výlohy za zpracování dokumentu 10,- Kč………………………………………..

4. Služba za úhradu
a) přístup na Internet…zdarma…………………………………………………
b) tiskový výstup z databází 1 strana…………………………………..


Příloha 3
Knihovní řád Obecní knihovny v Matějově


Informace pro čtenáře

V souladu s ustanovením §11 odst. 8 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.


PROVOZNÍ ŘÁD STANICE INTERNETU

Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Matějově.

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu.
Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu ani za event. obsažené viry.

6. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

7. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.


Příloha knihovního řádu ochraně osobních údajů
zde ke stažení v pdf.

Kontakt: 566 667 178  E-mail: najmanova@knihzdar.cz