Obecní knihovna Matějov


O knihovně

Půjčovní doba
Úterý od 18.00 do 19.00 hodin

Služby knihovny
Půjčování knih a časopisů je zdarma.
Přístup na internet v místnosti knihovny.
Možnost meziknihovní výpůjčky (MVS) z Knihovny Matěje Josefa Sychry, nebo jakékoliv jiné v rámi České republiky.

Kontakt
Knihovnice – Hana Najmanová
tel.: 731 702 580
e-mail: najmanova.h@seznam.cz
Obecní knihovna Matějov, Matějov 60, 592 12 Nížkov

Zřizovatel
Obec Matějov, Matějov 45, 592 12 Nížkov

Statistika pro rok 2021
- 1639 knih ve vlastním fondu
- 30 registrovaných čtenářů (z 197 obyvatel obce)


Interiér současné knihovny

 KnihovnaO založení Obecní knihovny v Matějově se dočteme v Obecních kronikách

 

V první Památné knize národní školy v Matějově založené dne 5. září 1877 Josefem Bartuňkem je zapsáno:

 

R. 1902:
"K návrhu učitele Petra Maděry založena v obci veřejná knihovna. Přičiněním jeho, pana starosty a studentů Jana Pavlíčka a Jana Stejskala učiněn slibný počátek a sehnán značný počet knih. Knihovna uložena ve velmi vhodné k tomu místnosti, ve světničce spolkové váhy."

 

Tato váha byla postavena uprostřed návsi v r. 1900.

 

R. 1903:
"Při loňského roku zřízené veřejné knihovně zřízena letos i veřejná čítárna. Místnost spolkové váhy opatřena k tomu cíli 2 stoly, lavicemi a pro dobu zimní kamny. Časopisy dodávány tam jednotlivci, částečně pořízeny společným předplatným. Na útraty obecní odebíráno veliké dílo"Hospodářský slovník naučný" ilustrovaná encyklopedie,vrchní redakcí Dr. Frant. Sitenského."

 

R. 1904:
"Veřejná obecní čítárna značně rozšířena a dobrovolnými příspěvky volného čtenářského sdružení v Matějově a povolením slev, které jednotlivé administrace z plné ceny svých časopisů čítárně laskavě poskytly. Tak dosáhl počet odebíraných časopisů úctyhodného čísla 20. Jsou to: Přehled, Národní listy, Čas, Obrana zemědělců, Hlasy ze Západní Moravy, Jihlavské listy, Zlatá Praha, Máj, Pražská lidová revue, Moravo-Slezská lidová revue, Hospodářský slovník naučný, Hospodářský list, Československý hospodář, Milotický hospodář, Užitečné listy, Moravský hospodář, Buditel, Ruch, Žďárský obzor, Ozvěna z Novoměstska. I knihovna během roku rozmnožena."

 

Od 1. 3. 1914 jmenován správcem školy Theodor Hamerský . Knihovna umístěna pravděpodobně do školy čp. 31.

 

I. světová válka

 

R. 1919:
" Ve zdejší obci byla zřízena místní osvětová komise, jejímž předsedou zvolen Jan Pazour čp. 2, jednatelem správce školy, (Hynek Letovský). Prvně přikročeno ku znovuzřízení bývalé obecní knihovny, která čítá na počátku své činnosti 200 svazků. O Vánocích pořádáno bylo péčí komise divadelní představení. hrálo se Jiráskovo drama "Otec". Z nedostatku vhodné místnosti bylo použito školní učírny (čp. 31). Návštěva byla veliká.

 

Pamětní kniha obce Matějova - založena 23. 10. 1923

 

Spoluzakladatelem obecní knihovny byl Jan Pernička nar. 14. 10 1871

 

R. 1948:
" Dvakrát během roku obdržel MNV zásilku knih. Byl to dar ministerstva školství a osvěty za vzorné plnění dodávek našimi zemědělci. Jsou to knihy poučné i zábavné a byly předány do obecní knihovny.

 

R. 1976:
"Místní lidovou knihovnu vede od r. 1970 ředitel školy Jiří Wasserbauer. Knihovna je umístěna v prvním poschodí školy v místnosti vedle kabinetu. V letošním roce byl veškerý knižní fond přebalen do foliových obalů, byla provedena revize knižního fondu a nové uspořádání knih. Knihovna je v pěkném prostředí a pro potřebu obce plně vyhovuje. Za dobré výsledky v roce 1975 byla knihovna odměněna Čestným uznáním Rady ONV ve Žďáře nad Sázavou a peněžitou odměnou 500, - Kčs, určenou na nákup knih."

 

R. 1979:
"Místní lidovou knihovnu vede Hanka Hyršová. Knihy půjčuje v neděli a během roku bylo půjčeno asi 800 kusů knih."

 

R. 1980:
"Obecní knihovnu má nadále na starosti a vede Hanka Hyršová. Půjčuje každou neděli, ale proti roku 1979 se snížil počet čtenářů a tím i počet půjčených knih. Z 800 knih v roce 1979 na 400 v roce 1980. Pro zajímavost: nejvíce knih si vypůjčila Marie Špačková čp. 37. Knihovnu vede Hanka vzorně."

 

R. 1988:
"Místní knihovna je stále zařazena pod Okresní knihovnu Žďár n/S. Tato již od roku 1982 1x v roce obměňuje v naší knihovně soubor asi 50 knih. Knihovnicí je paní Hana Najmanová. Půjčovní den - úterý večer."

 

R. 1992:
"Od počátku 20. století měla naše obec Obecní knihovnu. Tuto v 50. letech převzala pod správu Okresní knihovna Žďár nad Sázavou. Některé "nevhodné knihy" v té době byly vyřazeny a do knihovny byly 1x ročně dováženy a vyměňovány tak zvané soubory 30 - 50 knih. Obecní zastupitelstvo požádalo o navrácení knihovny obci Matějov k 1. lednu 1992. Navrácení bylo s určitou nevolí provedeno delimitačním protokolem dne 20. listopadu se stavem 1377 knih. Knihovnicí byla jmenována pí Najmanová Hana čp. 55 nar. 9.7.1958. Na provoz knihovny a nákup knih bude ročně počítáno 5000 z obecního rozpočtu. Revize knihovny byla provedena 1. prosince 92 pracovníky Okresní knihovny a nebylo shledáno závad."

V roce 2005 byla knihovna přestěhována do nové víceúčelové budovy.

Stará škola, dům č. p. 31

 

 


Budova nové školy, kde byla umístěna také knihovna.

 

Kontakt: 566 667 178  E-mail: najmanova@knihzdar.cz